Privacyverklaring

Namens Giesen Haptotherapie, ben ik, Ellen van der Giesen, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd me aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene

Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat ik in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden in deze privacy verklaring beschreven;
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperk tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • om jouw uitdrukkelijke toestemming zal vragen als ik deze nodig heb voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens naar beste kunnen te waarborgen;
 • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte ben van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, ik je hierop wil wijzen en deze zal respecteren.

Wanneer je na het doornemen van de Privacy Verklaring vragen hebt of contact met mij wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens Giesen Haptotherapie

Naam therapeut: E. van der Giesen
Website: www.giesen-haptotherapie.nl
Praktijkadres: Zomerhofstraat 71, 3032 CK Rotterdam
Postadres: Zinkweg 186, 3262 BH Oud-Beijerland
Email: info@giesen-haptotherapie.nl
telefoonnummer: 06-17856837

Verwerking persoonsgegevens geïnteresseerden/potentiele cliënten
Giesen Haptotherapie verwerkt persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt. Het gaat dan om:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • e-mailadresoverige persoonsgegevens die je actief verstrekt via mijn website, in correspondentie en/of telefonisch

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de volgende doelstelling:

 • communicatie over het begeleidingsaanbod en het maken van afspraken

De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens wordt gevormd door je mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of het verstrekken van je gegevens via het contactformulier op website of email.

Wanneer geen behandelovereenkomst wordt afgesloten worden deze gegevens bewaard gedurende de periode dat je gezien wordt als ‘geïnteresseerde’.

Verwerking persoonsgegevens cliënten
Voor degenen met wie een begeleidingsovereenkomst wordt afgesloten (cliënten), maak ik een cliëntdossier. Hierin worden de volgende gegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • adres en woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • BSN
 • naam en relatienummer zorgverzekeraar
 • naam en contactgegevens huisarts
 • naam en contactgegevens van eventuele andere hulpverleners
 • contactdata
 • gegevens over gezondheid
 • aanleiding voor gevraagde ondersteuning, hulpvraag
 • behandelplan en verslaglegging van de sessies

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de volgende doelstellingen:

 • facturering
 • de wettelijk verplichte (financiële) administratie tbv mijn belastingaangifte
 • communicatie (bellen of e-mailen) indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, voor het maken van afspraken of om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten
 • het uitvoeren van haptotherapeutische begeleiding

De grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens wordt gevormd door de behandelovereenkomst en de verplichting om als zorgverlener een dossier bij te houden (op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst – WGBO)

Genoemde persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende de looptijd van de begeleiding en daarna voor maximaal 7 jaar in de financiële administratie (in het kader van de fiscale bewaarplicht) en voor 20 jaar in het cliëntdossier (in het kader van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst – WGBO) gerekend vanaf datum afronding van het begeleidingstraject. Het dossier wordt daarna vernietigd.

Verwerking persoonsgegevens minderjarigen
Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info [at] giesen-haptoherapie.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Volgens de patiëntrechten uit de WGBO komt wilsbekwame minderjarigen tussen 12 en 16 jaar samen met de ouder(s) het gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntrechten indruist tegen het belang van de patiënt zelf. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de ethische- en beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Giesen Haptotherapie deelt je gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals het verzorgen van de financiële administratie). In voorkomende gevallen sluit ik verwerkersovereenkomsten met betrokken partijen (verwerkers) af en maak ik hierin afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder kan ik persoonsgegevens delen met derden wanneer je mij hier uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor hebt gegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken
De website van Giesen Haptotherapie gebruikt cookies om na te gaan hoe de site gebruikt wordt. Het doel ervan is inzicht te verwerven in dat gebruik en in de bereikbaarheid van de site. Het gaat om geanonimiseerde informatie die met behulp van door Google Analytics wordt vergaard. Bij een bezoek aan de website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype, besturingssysteem en -taal, datum en tijd.

Via deze link (https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen) kun je lezen hoe je cookies van je PC kun verwijderen. Wil je de cookies uitzetten op mijn en andere sites, dan kun je dit doen door de cookies uit te zetten in je browser. Raadpleeg hiervoor de Helpsectie van je browser of kijk op ‘the about cookies website’ voor meer informatie.

De gegevensverwerking op de website wordt technisch gefaciliteerd door de One.com (hosting), WordPress Software en bijbehorende Plug-In-software van de website. De verwerkte gegevens betreffen geanonimiseerde informatie over: IP-adres, browsertype, besturingssysteem en -taal, datum en tijd.

Beveiliging
Giesen Haptotherapie neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Degenen die binnen of ten behoeve van Giesen Haptotherapie kennis kunnen nemen van jouw gegevens (zoals de systeembeheerder, websitedeveloper en mijn accountant), zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer gebruikersnamen en wachtwoorden op alle systemen die ik gebruik;
 • Ik hanteer wachtwoorden van alle documenten die jouw persoonlijke gegevens bevatten (facturen, behandelovereenkomst, dossier inclusief behandelplan)
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; deze back-ups worden bewaard in een afgesloten ruimte.
 • De gearchiveerde (digitale) dossiers worden apart van mijn werkcomputer bewaard in een afgesloten kast in een afgesloten ruimte
 • Papieren documenten die je gegevens bevatten (zoals de behandelovereenkomst) worden bewaard in een afgesloten kast in een afgesloten ruimte.
 • Ik test en evalueer regelmatig de genomen maatregelen

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan svp contact op via info@giesen-haptotherapie.nl.

Binnen de eu
Ik verstrek nooit persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Rechten omtrent je gegevens: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Giesen Haptotherapie. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de door jou verstrekte persoonsgegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar info@giesen-haptotherapie.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Ik kan je daarbij vragen om je te legitimeren.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan is het verzoek hierover contact met mij op te nemen. Ik hoop dan dat we er samen uitkomen. Ik wil je er echter op wijzen dat je altijd de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/