ALGEMENE VOORWAARDEN GIESEN HAPTOTHERAPIE

Behandeling

 • Een behandelsessie haptotherapie duurt tussen de 50 en 60 minuten. Ook de eerste afspraak/kennismaking geldt als een sessie.
 • Behandelsessies bestaan uit gesprekken, oefeningen en eventueel het werken op de behandelbank. Bij het werken op de bank, speelt aanraken een rol.
 • Bij de afronding van een behandeltraject vindt een afsluitende sessie plaats waarin we het behandeltraject evalueren.

Betaling

 • Een behandelsessie kost 85,00 euro. Een online gesprekssessie kost 75,00 euro.
 • De factuur krijg je op papier mee aan het einde van een sessie. Je kunt er ook voor kiezen om de factuur als pdf via de mail toegestuurd te krijgen.
 • De betalingstermijn omvat 14 dagen vanaf de factuurdatum. Wanneer na het verstrijken van de betalingstermijn niet is betaald, stuur ik een betalingsherinnering.
 • Wanneer binnen 30 dagen na de betalingsherinnering niet is betaald, kan ik een incassobureau inschakelen. De daarbij komende kosten worden opgeteld bij het nog openstaande bedrag.
 • Wanneer er twee facturen openstaan (ongeacht het al dan niet verstreken zijn van de betalingstermijn), kan een volgende sessie alleen doorgang vinden wanneer minstens één van die facturen is voldaan.

Afspraken verzetten of annuleren

 • Je kunt een afspraak telefonisch, per mail of ‘whatsapp’ verzetten of annuleren.
 • Bij het verzetten of annuleren binnen 24 uur tot de geplande afspraak, breng ik de gereserveerde tijd voor 50% in rekening. Ik kan hiervan afwijken als we in overleg een redelijk alternatief vinden (bijvoorbeeld een beschikbaar ander tijdstip op dezelfde dag). Let wel:
  ook als je binnen 24 uur afzegt op grond van overmachtssituaties (zoals ziekte, autopech en vertragingen van het openbaar vervoer), breng ik de tijd die ik voor onze afspraak heb gereserveerd voor 50% in rekening. In de tijdsbepaling van 24 uur telt het weekend niet mee.
 • Bij niet verschijnen zonder afmelding wordt de gereserveerde tijd voor 100% in rekening gebracht.

Dossier, geheimhouding en overleg met derden

 • Als therapeut ben ik wettelijk verplicht een dossier bij te houden om de voortgang van het begeleidingsproces te bewaken. Het dossier is en blijft mijn eigendom. Vijftien jaar na afronding van het therapeutische proces wordt het dossier vernietigd.
 • In het dossier worden de volgende gegevens opgenomen: NAW-gegevens, verslag van de intake en de sessies, het behandelplan, eventueel verleende toestemming voor overleg met derden en bij afronding de reden van uitschrijving. Derden mogen cliëntdossiers niet inzien, tenzij je als cliënt hiervoor schriftelijke toestemming hebt gegeven. Als cliënt heb je het recht om je dossier in te zien en persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen.
 • Als therapeut ben ik verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de therapie van cliënt of uit andere bron wordt verkregen. De enige uitzondering daarop is als door deze geheimhouding de veiligheid van jou als cliënt of die van anderen ernstig in gevaar komt.
 • In voorkomende gevallen kan ik het nodig vinden om derden (huisarts, medebehandelaars of super-/intervisoren) te raadplegen over het begeleidingsproces. Dit gebeurt zorgvuldig en zo mogelijk anoniem (zonder bekendmaking van personalia).
  Eventueel overleg met je huisarts of je andere behandelaren gebeurt met jouw medeweten en met jouw toestemming. Bij supervisie/intervisie hoeft dit niet. Binnen de setting van de super-/intervisie worden de uitgewisselde gegevens over cliënt-therapeutsituaties vertrouwelijk (en zonder bekendmaking van personalia) behandeld.
 • Voor meer informatie over de manier van omgaan met je persoonsgegevens verwijs ik je naar de privacyverklaring op mijn website (www.giesen-haptotherapie.nl)

Schade

 • Ik ben niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die je als cliënt geleden hebt door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit behelst ook zoek geraakte spullen of materialen, tijdens of na een bezoek aan mijn praktijk.

KLACHTENPROCEDURE

De Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) en de bij haar aangesloten GZ-Haptotherapeuten stellen zich ten doel om de zorg aan cliënten zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ik doe daarvoor mijn uiterste best en houdt me hierbij aan de Beroepscode GZ-Haptotherapeut. Desondanks kan het voorkomen dat je als cliënt ontevreden bent of een klacht hebt over de door mij geboden zorg.

In gesprek en vertrouwenspersoon

 • Bij vragen over de behandeling, ontevredenheid of een klacht, kun je dit altijd aan mij kenbaar maken. We kunnen dan in een gesprek samen komen tot duidelijkheid en hopelijk een bevredigende oplossing.
 • Als je een vertrouwenspersoon wilt spreken, is ook dat mogelijk. De vertrouwenspersoon heeft een luisterend oor en kan helpen de ontevredenheid of klacht te verhelderen. Hiervoor kun je contact opnemen met het bureau van de beroepsvereniging VVH, bereikbaar op:
  020- 488 7116 van maandag t/m donderdag van 09:00 tot 12:00 uur.

Klachtenfunctionaris en geschilleninstantie

 • Wanneer je er niet uitkomt met mij, kun je als cliënt de (gratis) hulp van de onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelden. Deze klachtenfunctionaris is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
  De huidige klachtenfunctionaris is:
  Mevrouw L. de Boon, te bereiken op 06 48445538 of bemiddeling@quasir.nl
 • Ik ben via mijn beroepsvereniging aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door het ministerie van VWS in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, afgekort Wkkgz.

Tuchtrecht

 • Naast deze klachten- en geschillenregeling val ik ook onder het tuchtrecht. De uitvoering van het tuchtrecht is in handen van de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie. Klachten van cliënten worden door deze commissie beoordeeld en behandeld volgens de geldende maatschappelijke en medisch-juridische normen. De commissie onderzoekt de klacht eerst en verklaart deze vervolgens gegrond of ongegrond.
 • Voor de behandeling van een klacht bij de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie wordt aan de cliënt vooraf een bedrag van € 115,00 in rekening gebracht (administratiekosten). Pas als dit bedrag is ontvangen, wordt de klacht in behandeling genomen. Indien de klacht als gegrond wordt beschouwd, wordt dit bedrag later aan de cliënt terugbetaald.
 • Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie:
  p/a Dingemans Van der Kind
  Mr J. van der Pijl / secretaris
  Sarphatistraat 9
  1017 WS Amsterdam